Semalt: WordPress pluginleriniň işleýşi

Özüňiziň WordPress plaginini döretmek beýle bir kyn däl we sahypaňyzyň dürli meselelerini çözüp biler. Kodlary göçürmek, redaktirlemek we ýelmemek ýeterlik däl, sebäbi WordPress plaginleriniň işleýşine we funksiýalar.php faýlynda nädip täzelenmelidigine düşünmeli bolarsyňyz. Plagin, sahypaňyzy sazlamagyň ygtybarly usulydyr.

Semalt” -yň ýokary hünärmeni Jeýson Adler, “WordPress” pluginleriňizden başlamagyň aňsatdygyny we olaryň nähili işleýändigini bilip bilersiňiz. Wordpress plaginleri, sahypaňyzyň ýerleşişini, görnüşini we umumy ýükleniş wagtyny üýtgedip biljek PHP skriptleri ýa-da kodlarydyr. Çeňňekler bilen doly işlemegi üpjün edýär we şonuň üçin WordPress plaginleriniň işleýşine düşünmek her bir blogçy we webmaster üçin möhümdir. Funksiýa goşmak we sahypaňyza seretmek üçin mowzuklaryň zerur bolşy ýaly, WordPress plaginleri web sahypalaryňyzyň işleýşini ýokarlandyrýar.

1. Web sahypaňyza FTP

Ilki bilen düşünmeli zadyňyz, FTP-iň işleýşi we muny Coda ýaly belli bir FTP programmasy arkaly edip bolýar. FTP hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz, bu ädimi ýatdan çykarmagyňyzy we indiki ädime geçmegiňizi maslahat berýäris.

2. WordPress plugin bukjasyna geçiň

FTP arkaly web sahypasyna gireniňizden soň, indiki ädim WordPress plugin bukjasyna geçmekdir. Bu bukja / wp-content / plugins bölüminde ýerleşýär we tapmak aňsat.

3. Bir plugin üçin täze bukjalary dörediň

Döredýän her bir pluginiňiz üçin aýratyn bukja döretmek möhümdir. Muny döretmek aňsat, diňe WordPress dolandyryş paneline girip, bukjanyňyzyň adyny girizmeli. Çaklamak kyn bolan çyzyklary, boşluklary, terminleri ýa-da şuňa meňzeş sözleri goýmagyň zerurlygy ýok.

4. WordPress plugin üçin esasy PHP faýly dörediň

Indiki ädimde, WordPress plugin bukjasynyňyzyň içinde PHP faýly bolmaly esasy faýly döretmeli bolarsyňyz. Diňe-plugin.php ýaly bu faýla dogry at berendigiňize göz ýetiriň. Adyny dakanyňyzdan soň, faýly redaktirlemegi we penjiräni ýapmazdan ozal sazlamalary ýatda saklamagy ýatdan çykarmaň.

5. Plagin maglumatlaryny düzüň

Iň soňky we iň möhüm ädimleriň biri, plugin maglumatlaryňyzy esasy faýla göçürmek we göçürmek. Aşakdaky kody faýla ýazandygyňyzy we sazlamalary ýatda saklandygyňyzy anyklamaly.

<? php

/ **

Pluginiň ady: Meniň ýekeje pluginim

Plugin URI: http://www.abcmywebsite.com/my-only-plugin

Düşündiriş: Bu meniň ilkinji WordPress plaginim, we döredenime begenýärin.

Wersiýa: 2.0

Awtory: Meniň adym

Awtor URI: http://www.abc.mywebsite.com

* /

Bu kod, WordPress-iň administrator bölüminde göni görünmejek PHP düşündirişidir. Şeýle-de bolsa, WordPress pluginiňiziň adyny çykarmak we beýleki pluginlerden hem peýdalanmaga kömek etmek üçin bu kody we degişli maglumatlary ulanýar. WordPress plaginleriniň nähili işleýändigini we her gün birnäçe funksiýasyny ýerine ýetirmek isleseňiz, maglumata doly düşünmeli we ýokarda agzalan kody ýatda saklamaly.

mass gmail